Seznámení a souhlas subjektů údajů – zájemců o koupi nebo nájem nemovitosti

Správce informuje zájemce o koupi nebo nájem nemovitosti, (potenciální klienty / zákazníky, dále jako „Subjekt údajů“) o následujících specifikách zpracování osobních údajů:

1. Identifikace správce
Obchodní firma: SLÁDEK GROUP, a.s. (dále jen „Správce“)
Sídlo: Benešov, Jana Nohy 1441, PSČ 25601
IČO: 463 56 886
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2314
Kontaktní osoba: V záležitostech ochrany osobních údajů kontaktujte prosím: Ing. Klára Kondášová
E-mail: kondasova@sladekgroup.cz
Telefonní číslo: +420 317 470 031

2. Účely zpracování osobních údajů

 • Plnění smlouvy
 • Správa registrů
 • Vedení účetnictví
 • Soudní spory
 • Plnění právních povinností
 • Poskytování zboží a služeb
 • Kamerové záznamy
 • Přímý marketing vlastní

3. Právní základ zpracování osobních údajů

Kategorie osobních údajů:
 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt)
Právní základ zpracování:
 • Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce: obchodní nabídky směřované k zákazníkům prostřednictvím e-mailů či telefonátů na základě poptávky zákazníka
 • Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (zájem o informace ohledně prodávaných nemovitostí vyplněním formuláře na webu, zájem o nabídku případného dalšího projektu)

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

 • Příslušní zaměstnanci Správce
 • Kontrolní orgány státní správy
 • Záznamy z kamerového systému mohou prohlížet Radek Šimák, statutární orgány a příslušné orgány veřejné moci, pokud je záznam potřebný pro vyšetření přestupku nebo trestného činu

5. Doba uchování osobních údajů

 • 10 let dle účetních předpisů
 • Osobní údaje pro účely přímého marketingu se uchovávají po dobu 4 let
 • Záznamy z kamerového systému: 15 dní, kromě případů, kdy předmětný záznam obsahuje informace k vyšetřování přestupku nebo trestného činu

6. Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů a právo na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování, nebo právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému úřadu, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávané protiprávně.

7. Různé
Poskytování osobních údajů Subjektem údajů je zákonnou a/nebo smluvní podmínkou, nebo podmínkou, která je potřebná k uzavření smlouvy mezi Správcem a Subjektem údajů. Subjekt údajů není povinen osobní údaje poskytnout, což však bude mít za následek neuzavřen smluvního vztahu, resp. nemožnost plnění povinností Správce.

8. Souhlas
Subjekt údajů uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem k marketingovým účelům výše uvedeným způsobem. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním stručného oznámení na adresu Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov nebo na e-mail kondasova@sladekgroup.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu před jeho odvoláním nebo na zákonnost zpracování osobních údajů Subjektu údajů založeném na jiném právním základě.